banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Statut Stowarzyszenia

STATUT
PRYWATNEGO KATOLICKIEGO
STOWARZYSZENIA WIERNYCH
pod nazwą
STOWARZYSZENIE „HALLELU JAH"
z siedzibą we Wrocławiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych pod nazwą Stowarzyszenie „Hallelu Jah", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją katolicką, powołaną przez członków-założycieli za aprobatą Metropolity Wrocławskiego.
2. Stowarzyszenie działa w ścisłej łączności z Metropolitą Wrocławskim i jest pod stałą opieką ustanowionego przez Niego asystenta kościelnego.
3. Statut Stowarzyszenia został zatwierdzony przez Metropolitę Wrocławskiego specjalnym dekretem, a dokonywanie w jego zapisach wszelkich zmian wymaga aprobaty ze strony Zatwierdzającego.

§ 2

1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Archidiecezji Wrocławskiej, a siedzibą jest miasto Wrocław.
2. Stowarzyszenie może jednak podejmować współpracę i współdziałanie z organizacjami katolickimi o podobnych celach statutowych, działających zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość kanoniczną prywatną od chwili zatwierdzenia Statutu przez Metropolitę Wrocławskiego oraz osobowość cywilno-prawną od dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.


§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.);
c) niniejszego Statutu;
d) Dekretu Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, zatwierdzającego niniejszy Statut;
e) Członkowie Stowarzyszenia „Hallelu Jah" należą do kanonicznie zatwierdzonego katolickiego Stowarzyszenia wiernych w Archidiecezji Wrocławskiej, dlatego kierują się również ustawami Kodeksu Prawa Kanonicznego, w szczególności kan.: 312 - 326 KPK.

§ 5


Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem katolickim, realizującym podobny cel, po uzyskaniu zgody właściwego biskupa diecezjalnego i podjęciu prawomocnej uchwały przez Walne Zebranie.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6


Szczegółowe cele działalności Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.
Cele z zakresu działalności Stowarzyszenia to:
1. Apostolat wspierający szerzenie kultu religijnego i prowadzonych przez Kościół Katolicki dzieł miłości, w zakresie uzgodnionym z władzą kościelną.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej i społeczno-kulturalnej jako organizacja pożytku publicznego.
3. Krzewienie trzeźwości i właściwe oddziaływanie na osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnione od narkotyków, alkoholu oraz wspieranie rodzin osób uzależnionych, a także osób będących aktualnie w kryzysie (trudnej sytuacji życiowej).

§ 7


Stowarzyszenie, po uzyskaniu w tym zakresie aprobaty kościelnej, może wymownie wspierać różne formy szerzenia kultu religijnego. Może to czynić przez:
1. Wspieranie Kościoła w organizowaniu i sprawowaniu kultu publicznego, zwłaszcza Eucharystii i innych sakramentów.
2. Świadczenie pomocy koniecznej przy organizowaniu spotkań modlitewnych i rekolekcyjnych.
3. Udział w kościelnej formacji członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, zgodnie z zaleceniami wydanych przez Kościół dokumentów i nauczaniem Magisterium Kościoła.
4. Wspieranie członków Stowarzyszenia oraz osób potrzebujących poprzez służebną działalność diakonii, stanowiących integralne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, a powoływanych uchwałą Walnego Zebrania celem realizacji cząstkowych zadań statutowych.
5. Wspomaganie misyjnej działalności Kościoła.
6. Wspieranie przyjętych przez Kościół Katolicki sposobów i form w zakresie Jego ekumenicznej działalności.
7. Promocja kultury chrześcijańskiej (np. organizowanie agap, koncertów chrześcijańskich, wspólnotowej wigilii, zabawy mikołajowej dla dzieci itp.)

§ 8


Stowarzyszenie, za zgodą władz kościelnych i po uzyskaniu urzędowego wpisu, może realizować swoją statutową działalność również w wymiarze społecznym, jako organizacja pożytku publicznego. Czyni to poprzez:
1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności przez krzewienie trzeźwości.
2. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, świadczenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz stałe wspieranie osób trzeźwiejących w utrzymywaniu abstynencji i powracaniu do pełnienia utraconych ról społecznych.
3. Organizowanie pomocy dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie prób w zakresie wyrównywania szans dla tych rodzin i osób.
4. Organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa.
5. Udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz organizowanie takiego wypoczynku.
6. Organizowanie pomocy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
7. Inną działalność dobroczynną i charytatywną.
8. Realizację projektów z zakresu promocji kultury.
9. Realizację projektów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działanie na rzecz niepełnosprawnych, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
10. Realizację uzgodnionych projektów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
11. Działania promujące zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.

§ 9


Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego, może aktywnie prowadzić przez członków powołanych diakonii działalność w zakresie społecznych potrzeb (np. diakonia miłosierdzia, ewangelizacji i inne).

§ 10


1. Stowarzyszenie może odpowiedzialnie współdziałać w zakresie realizacji przyjętych celów z innymi katolickimi stowarzyszeniami, organizacjami i ruchami o podobnych lub zbieżnych celach.
2. Podjęcie współpracy lub współdziałania z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i ruchami wymaga uprzedniej zgody Metropolity Wrocławskiego.

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków
2. Komisja Rewizyjna
3. Zarząd

§ 12


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian w zapisach obowiązującego Statutu (por. § 1.3),
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
f) nadawanie statusu Członka Stowarzyszenia kandydatom po okresie próbnym,
g) powoływanie diakonii, małych grup, kierowników diakonii i animatorów,
h) określanie zadań i kompetencji kierowników diakonii i animatorów.

§ 13


1. Organem kontrolnym stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w drodze uchwały, przy akceptacji ze strony mianowanego asystenta kościelnego.
3. Komisję Rewizyjną tworzy pięć osób: Przewodniczący i członkowie.
4. Przewodniczący powoływany jest spośród członków Komisji Rewizyjnej przy obecności 2/3 składu, po uzyskaniu akceptacji ze strony asystenta kościelnego.
5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i może być przedłużana (bez ograniczenia ilości kadencji).
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie do wysokości określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2001 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535).
7. Na członka Komisji Rewizyjnej może zostać powołany przez Walne Zebranie członek Stowarzyszenia, wywodzący się z grupy kierowników diakonii (lider diakonii) i animatorów (lider małej grupy), pełniący swoją funkcję co najmniej przez jeden rok.

§ 14


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Obiektywna kontrola działalności Zarządu.
2. Składanie wniosków pokontrolnych na Walnym Zebraniu.
3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu.
4. Składanie wniosków o uzyskanie absolutorium dla Zarządu.
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 15


1. Organem zarządzającym Stowarzyszeniem jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą cztery osoby: Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz i Skarbnik. Osoby te są wybierane przez Walne Zebranie w drodze uchwały, przy akceptacji asystenta kościelnego.
3. Kadencja osób pełniących funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia trwa trzy lata (z możliwością przedłużenia).
4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 4 razy w roku.

§ 16


Do zadań Zarządu należy:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego Statutem, obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania.
2. Opracowywanie bieżących programów działalności Stowarzyszenia.
3. Decydowanie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
4. Bezpośredni nadzór nad wyodrębnionymi jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą.
5. Zwoływanie Walnego Zebrania.
6. Wykonywanie również innych zadań nie zastrzeżonych zakresowo kompetencjom pozostałych organów Stowarzyszenia.
7. Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu reprezentuje na zewnątrz całe Stowarzyszenie.

§ 17


1. Oświadczenie woli pociągające za sobą zaciągnięcie przez członka Stowarzyszenia zobowiązań pieniężnych ze strony Stowarzyszenia, wymaga dla swej ważności podpisania zobowiązania przez Prezesa Zarządu oraz drugiego członka Zarządu.
2. W razie niemożności podejmowania działań przez Prezesa i członka Zarządu, w ich imieniu mogą działać wyłącznie osoby upoważnione przez nich na piśmie.

§ 18


Warunki ważności uchwał:
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W przypadku braku rozstrzygnięcia (brak l głosu) głos decydujący posiada asystent kościelny.
2. Dla ważności Uchwały Zarządu wymaga się, aby została podpisana przez Prezesa Zarządu oraz innego Członka Zarządu.
3. Uchwałę o propozycjach zmian w niniejszym Statucie lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, którego kworum stanowi przynajmniej połowa ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w obecności asystenta kościelnego.

§ 19


1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może przyjąć uchwałę, w zależności od potrzeb, o wynagrodzeniu pieniężnym dla Prezesa i innych Członków Zarządu.
2. Wysokość uposażenia zostaje określona na podstawie umowy o pracę.

IV. ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA

§ 20


Zasady uczestnictwa i przynależności do Stowarzyszenia zostały nazwane Przymierzem. Do zasad szczegółowych należą:
a) Stowarzyszenie jest wspólnotą w Kościele Katolickim zatwierdzoną przez biskupa diecezjalnego.
b) Członek Stowarzyszenia to osoba, która podejmuje wysiłek, aby Stowarzyszenie stało się miejscem osobistego spotkania człowieka z Bogiem, miejscem oddawania czci Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, szczególnie w modlitwie uwielbienia, świadectwie codziennego życia i w służbie miłości bliźniemu.
c) Członkowie Stowarzyszenia, celem zapewnienia materialnej bazy posługiwania są zobowiązani do uiszczania uchwalonej przez Walne Zebranie składki członkowskiej oraz ewentualnych darowizn.
d) Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają wewnętrznie budować i spajać jedność Stowarzyszenia przez kształtowanie relacji przyjaźni, świadczenie pomocy w potrzebie oraz podejmowanie wysiłków zmierzających do przeżywania wspólnych spotkań i stwarzania atmosfery chrześcijańskiej miłości i wierności.

§ 21


1. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba po odbyciu trzyletniego okresu próby, w charakterze członka wspierającego.
3. Po upływie okresu próby oraz po złożeniu oświadczenia woli o dobrowolnym uczestniczeniu w realizacji zasad Przymierza na czas nieokreślony, osoba składa osobiste sprawozdanie (w formie pisemnej lub ustnej) na temat realizacji zadeklarowanych zobowiązań. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika diakonii lub małej grupy, Walne Zebranie - przy akceptacji ze strony asystenta kościelnego - może podjąć uchwałę o nadaniu jej członkostwa zwyczajnego.
4. Walne Zebranie może odmówić nadania członkostwa zwyczajnego lub podjąć decyzję o przedłużeniu kandydatowi okresu próby.
5. Walne Zebranie może w uzasadnionych wypadkach skrócić okres próby lub zwolnić z konieczności jego odbywania osoby, które zostały rekomendowane przez organizacje katolickie o zbliżonym charakterze.
6. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania, po podpisaniu zobowiązań Przymierza na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia zobowiązań na kolejny.
7. Członkiem honorowym zostaje się bezterminowo na podstawie uchwały Walnego Zebrania i członkostwo to nie wymaga deklaracji ani zobowiązań oraz jest zwolnione z opłaty członkowskiej (jest to forma członkostwa przewidziana dla księdza-asystenta, księdza biskupa i innych zasłużonych dla Stowarzyszenia postaci).

§ 22


Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji osoby z członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) nieprzestrzegania merytorycznych zobowiązań wynikających z zasad Przymierza określonego w § 20 Statutu,
c) permanentnego nieprzestrzegania Statutu i uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 23


Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są do dynamicznego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów przez:
a) obecność na spotkaniach modlitewnych i celebrowanej Eucharystii,
b) uczestnictwo w określonej formie formacji (małej grupie lub diakonii).
c) podjęcie służby we wspólnocie: zakres zobowiązań zostaje indywidualnie ustalony z kierownikiem diakonii (liderem diakonii) lub kierownikiem małej grupy (animatorem),
d) uiszczanie składki członkowskiej oraz zadeklarowanej darowizny,
e) przestrzeganie Statutu i prawomocnych uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24


Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
8. Korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia w ramach jego działalności statutowej.
9. Uzyskania pełnej informacji o rozporządzaniu środkami finansowymi Stowarzyszenia.
10. Zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
11. Biernego i czynnego uczestniczenia w organizowanych wyborach do statutowych władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 25


Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. Składki członkowskie: o ich wysokości decyduje podjęta uchwała Walnego Zebrania, realizowana przez Zarząd Stowarzyszenia, przy akceptacji działań i stanowiska Komisji Rewizyjnej. O możliwości zwolnienia członków zwyczajnych z obowiązku uiszczania składek decyduje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia;
2. Darowizny, zapisy, spadki, dochody z odpłatnej działalności statutowej, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz przychody z innych zbiórek;
3. Dotacje celowe;
4. Dochody z działalności gospodarczej.

§ 26


1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w przyznanym zakresie, zgodnie z prawem cywilnym, służącym realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Dochód uzyskiwany w wyniku prowadzenia przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przeznaczony jest na statutowe cele pożytku publicznego Stowarzyszenia.

VII. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA I NIEODPŁATNA

§ 27


1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową w zakresie działalności pożytku publicznego.
2. Działalnością nieodpłatną w zakresie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia są prelekcje w szkołach dot. profilaktyki AIDS, prowadzenie punktu konsultacyjnego i innych programów dot. profilaktyki uzależnień oraz wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS. Ta sama działalność może być także realizowana odpłatnie.
3. Działalnością nieodpłatną w zakresie wspomagania celów związanych z kultem religijnym jest działalność edukacyjna w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie (za aprobatą asystenta kościelnego) rekolekcji, seminariów naukowych i innych form. Ta sama działalność może być także realizowana odpłatnie.
4. Pozostała statutowa działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna.
5. Stowarzyszenie mocą uchwały Zarządu określa inne rodzaje działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 28


W działalności Stowarzyszenia zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz własności członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29


1. W przypadku podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub w razie likwidacji na mocy ustawy w innym trybie, Walne Zebranie wyznacza jego likwidatora, określa sposób likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami.
2. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje w drodze prawomocnej uchwały o przekazaniu majątku Stowarzyszenia innym kościelnym osobom publicznym lub prywatnym bądź innym organizacjom katolickim o zbieżnych celach.
3. Postanowienia niniejszego Statutu obowiązują kanonicznie od dnia zatwierdzenia ich przez Metropolitę Wrocławskiego, a cywilnie od dnia wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.