banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Przymierze wspólnoty Hallelu Jah

Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, (...) ,że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię. Flp 1:27

O przymierzu:
Przyjęcie przymierza powinno być przemyślaną decyzją, za którą pójdzie wierność w jego realizacji. Każdy sprzymierzony będzie brał odpowiedzialność za służbę i misję jakiej się podejmuje, tzn. będzie się formował we wspólnocie Hallelu Jah , pragnie służyć wspólnocie, brać za nią odpowiedzialność oraz aktywnie ją budować.
Osoby nowe, dopiero po rocznej formacji w małej grupie decydują się czy podpisują przymierze. Przymierze będzie zatem podpisywane po wstępnej formacji tj. ok. 1,5 roku. (Grupa kerygmatyczna – 12 tygodni, rekolekcje letnie, wstąpienie do małej grupy).

Deklaracje przyjęcia należy wypełnić. Kandydat wraz z animatorem ustala zakres zobowiązań (miejsce formacji i miejsce służby) oraz na jego ręce składa swoją deklarację. Deklaracje odpowiedzialni grup przekazują liderowi, lub osobie z Rady Wspólnoty (Janusz Żak). Deklaracja osoby wstępującej do wspólnoty musi być zaakceptowana przez lidera i Radę Wspólnoty.

Przymierze można podpisać na 1 rok lub 3 lata.
Przymierze może podpisać osoba pełnoletnia.
Przymierze na 3 lata podpisuje osoba, która już jest w przymierzu co najmniej rok.

Pragniemy, aby do przymierza przystępowały całe rodziny wraz z dziećmi. Dlatego też młodzież gimnazjalna i licealiści przed 18- tym rokiem życia nie będą osobno (indywidualnie bez rodziców) podejmowały takiej decyzji.
Członkiem wspólnoty Hallelu Jah jest tylko osoba będąca z nią w przymierzu.

PRZYMIERZE
zasady pełnego uczestnictwa we Wspólnocie Hallelu Jah

1. Wspólnota Hallelu Jah jest w Kościele Katolickim.
Jej szczególnym obdarowaniem i powołaniem jest ewangelizacja, ekumenizm, misje
i charyzmaty Ducha Świętego.

2. Członek wspólnoty to osoba, która podejmuje wysiłek (służbę) tak, aby wspólnota stała się miejscem osobistego spotkania człowieka z Bogiem, oddawaniem czci Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, szczególnie w codziennej modlitwie, codziennej lekturze Słowa Bożego, świadectwie życia, w służbie miłości bliźniemu, oraz poprzez oddawanie dziesięciny/ofiary.

3. Wszyscy we wspólnocie wezwani są do budowania jej poprzez relacje przyjaźni, pomoc w potrzebie, czynienie wysiłków do wspólnych spotkań, stwarzania atmosfery chrześcijańskiej miłości i wierności.

4. Utrata członkostwa następuje w wypadku:
a) rezygnacji osoby z bycia we wspólnocie,
b) nieprzestrzegania ustaleń przymierza,
c) wydalenia dyscyplinarnego.

5. Przymierze obowiązuje jeden rok (może być co roku odnawiane) lub na trzy lata.

Kandydat zobowiązuje się :
1. przestrzegać wszystkie punkty Przymierza
2. do obecności na spotkaniach:
a) Eucharystii wspólnotowej w niedzielę
b) sp. modlitewnych w czwartek (małżeństwa: przynajmniej jedno z małżonków)
3. do codziennej modlitwy
4. do dziesięciny/ofiary (co miesiąc)
5. do formacyjnych spotkań małej grupy i posługi

Przymierze będzie miało wtedy znaczenie kiedy będą przestrzegane zasady:

Osoby, które są w przymierzu:
1) mogą być odpowiedzialne za służbę o charakterze duchowym:
- prowadzenie modlitwy (na spotkaniach modlitewnych wspólnoty),
- modlitwa wstawiennicza,
- uwielbienie,
- prowadzenie małej grupy,
- prowadzenie diakonii,
2) mają prawo udziału w wyborach Rady Wspólnoty, jeśli są sprzymierzeni przez 5 minimum 5 lat.
3) biorą udział w spotkaniach i wyjazdach sprzymierzonych,
4) mogą otrzymać dotacje na wyjazdy rekolekcyjne.

Osoby, które nie są w przymierzu:
1) mogą przychodzić na spotkania czwartkowe i niedzielne Eucharystie oraz uczestniczyć w życiu wspólnoty,
2) nie mogą podejmować odpowiedzialności za te miejsca służby we wspólnocie o charakterze duchowym (formacyjnym) i nie mają tych przywilejów wyżej wymienionych w punktach 2-4 (udział w wyborach itd.)
3) mogą służyć przy dziełach w diakoniach za zgodą animatora diakonii. Animator diakonii bierze odpowiedzialność za te osoby.

Weryfikację przestrzegania zasad Przymierza przeprowadzają animatorzy i Rada Wspólnoty. Osoba, która nie będzie przestrzegała zasad przymierza, nie będzie mogła go podpisywać w następnych latach.
Chcemy aby osoby, które są we wspólnocie były świadectwem dla świata, poprzez osobistą modlitwę, świadectwo życia rodzinnego, świadectwo w miejscu pracy i służbę na rzecz budowania królestwa Bożego.

Zasady Przymierza mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu przez Radę Wspólnoty. Wszyscy jej członkowie i kandydaci zostaną o tym poinformowani.